AJOFM Buzău - Instituție liberă de ”dosarul cu șină” !

SUBVENTIONAREA LOCURILOR DE MUNCA CONFORM ART. 80 SI ART. 85 DIN LEGEA NR. 76/2002, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

ART. 80

(1) Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat, o suma in cuantum de 2.250 lei.

(2)Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma prevazuta la alin. (1) pe o perioada de 18 luni.

In sensul prezentei legi, prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular,autorizat in conditiile legii.

Angajatorii care incadreaza in munca absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile art.80 din lege vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr.15, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

(3) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2):

a) angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant;

b) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca cu absolventii institutiilor de invatamant;

c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la alin. (1) si (2), precum si la art. 85, pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie, conform prevede¬ri¬lor legale, in ultimii 2 ani;

d) angajatorii care la data solicitarii acordarii masurii de stimulare a ocuparii fortei de munca se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.

ART. 85

(1) Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 2.250 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.

(2) De facilitatile prevazute la alin. (1) beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.

(3) Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma in cuantum de 2.250 lei.

In sensul prezentei legi, prin tanar NEET se intelege –tanar cu varsta cuprinsa intre 16 si 24 de ani care nu are loc de munca,nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala.

In sensul prezentei legi,prin somer de lunga durata se intelege –persoana care este somer pe o perioada mai mare de 12 luni, in cazul persoanelor cu varsta de minimum 25 de ani si pe o perioada de 6 luni, in cazul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 ani si pana la implinirea varstei de 25 de ani.

(6) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (1), (2) si (5):

a) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la alin. (1), (2) si (5);

b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si la alin. (1), (2) si (5) pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;

c) angajatorii care la data solicitarii acordarii facilitatii se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.

(8) Facilitatile prevazute la alin. (1), (2) si (5) se acorda angajatorilor in situatia in care tinerii NEET si persoanele din categoriile mentionate sunt inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti*).

Mentionam ca in anul 2016 la art. 80 s-au incheiat 107 conventii pentru 143 absolventi, suma angajata fiind de 435174 lei iar la art. 85 s-au incheiat 241 conventii pentru 468 de someri peste 45 de ani, suma angajata fiind de 1495767 lei.

Astfel, suma alocata conventiilor incheiate in anul 2016 conform art. 80 si 85, cu derulare in anul 2017, este de 2,1 mil. lei.

PROMOVAREA PARTICIPARII PE PIATA MUNCII A TINERILOR CU RISC DE MARGINALIZARE SOCIALA

ART. 93

Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala, prevazuti la art. 5 punctul IV^3 din lege, si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

In sensul prezentei legi, prin tanar cu risc de marginalizare sociala se intelege - persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care indeplineste conditiile prevazute la punctul IV din lege, se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:

a) se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;

b) are dizabilitati;

c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;

d) are copii in intretinere;

e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;

f) este victima a traficului de persoane.

(2) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda in situatia in care:

a) incadrarea in munca se realizeaza in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata;

b) locul de munca pe care este incadrat tanarul este un loc de munca vacant, care a fost comunicat agentiei pentru ocuparea fortei de munca teritoriale;

c) sunt indeplinite si alte conditii prevazute de dispozitiile legale, stabilite potrivit prevederilor art. 95, pentru acordarea acestei sume.

(3) Nu beneficiaza de suma prevazuta la alin. (1):

a) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la acest alineat;

b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si art. 85 alin. (1) si (2), pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;

c) angajatorii care la data solicitarii acordarii sumei se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.

Mentionam ca in anul 2016 la art. 93 s-au incheiat 10 conventii pentru 11 absolventi, suma angajata fiind de 42065 lei.

Astfel, suma alocata conventiilor in derulare pe anul 2017 este de 0,165 mil. lei.

 

Legea nr. 279 /2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HG nr. 855 /2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.  279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Ucenicia reprezinta formarea profesionala rea­lizata la locul de munca în baza unui contract de ucenicie, pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani.

            Comunicarea locurilor de munca vacante de catre angajatori
            Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie au îndatorirea sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti (AJOFM/AMOFM), în a caror raza teritoriala îsi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie, în termen de 5 zile de la vacantare.
            Clauze specifice contractului de ucenicie
            Pe lânga elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie cu­prin­de si urmatoarele clauze referitoare la:
            a) denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobândeasca ucenicul;
            b) denumirea furnizorului de formare care des­fasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca;
            c) numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia (desemnarea coordonatorului re­vine angajatorului din cadrul personalului propriu);
            d) locul/locurile în care se desfasoara acti­vitatea de formare profesionala;
            e) durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca;
            f) obligatiile suplimentare ale angajatorului;
            g) obligatiile ucenicului;
            h) alte clauze, potrivit legii.
            Durata programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca
            Durata contractului de ucenicie se stabileste în functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:
            a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;
            b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobân­di­rea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3;
            c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru do­bân­direa competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4.
            Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca
            Finantarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se poate realiza din:
            - resurse proprii ale angajatorilor; - sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice;
            - fonduri europene structurale si de investitii si fondu­ri publice nationale aprobate în bugetul asigu­ra­rilor pentru somaj;
            - alte surse legale constituite: donatii, taxe etc.
            Conform Legii nr. 279 /2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
            Angajatorul care incheie un contract de ucenicie, in conditiile prezentei legi, beneficiaza la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie de o suma in cuantum de 2.250 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.
            Pentru acordarea sumelor din bugetul asi­gu­rarilor pentru somaj, angajatorul încheie cu agen­tia pentru ocuparea fortei de munca ju­de­teana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile lucratoare de la data ex­pirarii perioadei de proba cuprinse în contractul de ucenicie, o conventie. În vederea în­­­-cheierii conventiei angajatorii depun ur­ma­toarele documente:
            a) actul de identitate al ucenicului, în co­pie.
            b) contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de munca, în copie.
            Conventia se încheie pentru fiecare contract de ucenicie. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului numai daca angajatorul face dovada implementarii planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare.
            Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana înregistrata depune la AJOFM/ AMOFM o cerere. Modelul cererii este standardizat si pus la dispozitie de agentie.
            Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie:
            a) actul de identitate, în original si în copie;
            b) certificatul de nastere, în original si în copie;
            c) copii legalizate ale actelor de studii care atesta îndeplinirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevazute de legislatia în vigoare;
            d) certificat medical care atesta faptul ca cel în cauza este apt pentru prestarea muncii în care se organizeaza ucenicia;
            e) dispozitia de repartizare de la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti,
            f) în copie, contractul de formare profesionala prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

LEGE nr. 335 /2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamânt superior

            Prezenta lege reglementeaza, pentru absolventii de învatamânt superior, perioada de 6 luni de debut în profesie, în conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu exceptia profesiilor pentru care exista reglementari speciale.
            Scopul efectuarii stagiului este de asigurare a tranzitiei absolventilor de învatamânt superior de la sistemul de educatie la piata muncii, de a consolida competentele şi abilitatile profesionale pentru adaptarea la cerintele practice şi exigentele locului de munca şi pentru o mai rapida integrare în munca, precum şi de do­bândire de experienta şi vechime în munca şi, dupa caz, în specialitate.
            Evaluarea activitatii stagiarului se realizeaza pe baza:
            a) analizei gradului de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanta stabiliti;
            b) aprecierii nivelului de consolidare a competentelor şi de dobândire a deprinderilor prac­tice necesare pentru exercitarea unei ocupatii din domeniul în care acesta a efectuat stagiul;
            c) raportului de stagiu prevazut la art. 11.
Contractul de stagiu se încheie odata cu încheierea contractului individual de munca, în conditiile prezentei legi.
            (2) Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu exceptia situatiilor în care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu.
Stagiarul are urmatoarele drepturi:
            a) sa beneficieze de coordonarea şi sprijinul mentorului;
            b) sa i se stabileasca un program de activitati corespunzator postului, al carui nivel de dificultate şi complexitate sa creasca gradual pe parcursul perioadei de stagiu;
            c) sa beneficieze de evaluare obiectiva;
            d) sa i se asigure timpul necesar pregatirii individuale, în scopul consolidarii competentelor şi dobândirii deprinderilor practice necesare practicarii ocupatiei;
            e) sa i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfectionarii sale şi care sa-i permita consolidarea cunoş­tin­telor;
            f) sa participe la formele de pregatire profesionala organizate pentru stagiari;
            g) sa primeasca raportul de evaluare şi certificatul/adeverinta de finalizare a stagiului;
    h) sa conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, daca este cazul.
Angajatorii care incheie un contract de stagiu, in conditiile prezentei legi, beneficiaza, la cerere, pe perioada derularii contractului de stagiu, de o suma in cuantum de 2.250 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.© 2009 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau admin