AJOFM Buzău - Instituție liberă de ”dosarul cu șină” !

Legea 544/2001 - informatii de interes public

Reglementarile de baza privind liberul acces la informatiile de interes public sunt:

Documente internationale:
Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19: " Orice persoana are dreptul la libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a sustine opinii fara nici o interferenta si de a cauta, a primi si a raspindi informatii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere." Conventia Europeana pentru Drepturile Omului, art. 10.
Principiile de la Johannesburg, Principiul I.

Documente interne:
Constitutia Romaniei, art. 31: " Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit... Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de personal."

o Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

o Hotararea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Ce este informatia de interes public?

Informatie de interes public

Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste sau care rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.
(Art. 2 litera b, Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public)

Informatii exceptate

"Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
a. informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b. informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c. informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d. informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e. informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f. informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g. informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor."
(Art. 12, alineatul 1, Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public)

Categorii de informatii de interes public

A. Informatii furnizate din oficiu - informatii pe care institutia publica este obligata sa le faca publice fara a exista o solicitare in acest sens. Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:


a. actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b. structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c. numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d. coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e. sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f. programele si strategiile proprii;
g. lista cuprinzand documentele de interes public;
h. lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i. modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate."
(Art. 5, alineatul 1, Legea nr.544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informatiile de interes public)

B. Informatii furnizate la cerere, altele decat cele prevazute sa fie comunicate din oficiu - informatii obtinute in urma unei solicitari adresata in scris sau verbal
Solicitarea de informatii de interes public este actiunea verbala sau scrisa (pe suport de hartie sau electronic) prin care o persoana (fizica sau juridica, romana ori straina) poate cere informatii considerate ca fiind de interes public."
(Art. 20, alineatul 2, Hotarare nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public)
Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.

Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:


a. autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b. informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c. numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului."
(Art. 6, alineatele 2 si 3, Legea nr.544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informatiile de interes public)

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii
(conform HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public):
ART. 32

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
ART. 33

Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta la art. 32 in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.
ART. 34

In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat, in conditiile legii.
ART. 36

(1) Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
(2) Scutirea de taxa de timbru pentru plangerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.

Cum se obtine o informatie de interes public?
- Formular tip pentru cerere de informatii de interes public - link model cerere
- Formular tip pentru reclamatie administrativa 1 - link model cerere
- Formular tip pentru reclamatie administrativa 2 - link model cerere

Buletin informativ (Legea 544/2001)

Persoana responsabila de informarea publica Nume/Prenume: Vasilescu Sorin
Tel/Fax: 0238/713.216
E-mail: ajofm.bz@anofm.gov.ro
Adresa: Buzau str. Ion Baiesu bloc 3A parter

Formular solicitare in baza legii 544/2001


Campurile marcate cu "*" sunt obligatoriu de completat


© 2009 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau admin